På gång

Trafiksituationen i Älvsjö

Trafiksituationen speciellt längst Älvsjövägen och Folkparksvägen men även på flera håll i Älvsjö är farlig och det är på tok för mycket bilar som också kör alldeles för fort.

Till nämndmötet den 19 oktober för Älvsjö stadsdelsnämnd lyckades Vänsterpartiet få med sig en enig nämnd i en skrivning för att lyfta frågan hos vår förvaltning och mot Trafiknämnden och att det denna gång måste ske i dialog med medborgarna.

Hela skrivelsen går att läsa nedan:

Nämnden har flera gånger tidigare lyft att trafiksäkerheten i Älvsjö
måste ses över, framförallt där många barn vistas och behöver korsa
trafikerade vägar.
I den trafikmiljö som barn vistas i måste vi bidra till skarpa åtgärder
för att förhindra att barn skadas. Älvsjövägen och Folkparksvägen är
några exempel som visar på att vi har en trafiksituation som behöver
åtgärdas. Dessutom är detta vägar som ligger i anslutning till skolor.
Trafiknämnden arbetar med en översyn av hastighetsgränser runt om
i staden, och stadsdelsnämnden svarade på en remiss rörande Älvsjö
2016-11-17. I en särskilt uttalande påtalande en enig nämnd bland
annat den dåliga trafiksituationen på Folkparksvägen i synnerhet, och
det allmänna behovet av låga hastigheter utanför förskolor och
skolor, samt trafik–säkerhetsåtgärder som gör trafikmiljön säkrare för
oskyddade trafikanter.
Vi ser fram emot att förändringar av trafikmiljön ska göras utifrån
stadsdelsnämndens påpekanden, men dessa åtgärder verkar dröja.
Därför krävs det omedelbara insatser från såväl stadsdelen som
trafiknämnden.
Därför vill vi uppmana förvaltningen att snarast möjligt göra det som
är möjligt att genomföra inom Älvsjö stadsdelsområde för att bidra
till en tryggare trafiksituation, som att klippa ned häckar som
skymmer sikt. Eftersom många boende har stor kunskap om var
åtgärder behöver göras ser vi att en dialog med fördel förs
tillsammans med dem.
Vi önskar också att förvaltningen kontaktar trafikkontoret med en
uppmaning om att de prioriterar åtgärder på sina områden där många
barn rör sig.

Kopiera länk